Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vlastní organizační systém pro plnění povinností na úseku požární ochrany. Tato dokumentace obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením nutné odborné kvalifikace nebo způsobilosti. Dále obsahuje různé příkazy, zákazy a pokyny vydané právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s ohledem na zabezpečení požární ochrany, vymezení rozsahu potřebné dokumentace požární ochrany a její umístění, požadavky na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, určení lhůt a rozsahu provádění požárně preventivních prohlídek a způsob vedení záznamů o nich, stanoví způsob provádění pravidelného cvičného poplachu, a další důležitá opatření k zajištění požární bezpečnosti.

Dle §6, odst. 1 Zákona o PO, je každá právnická a podnikající fyzická osoba provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím povinna tuto dokumentaci vést a plnit všechny povinnosti z ní vyplývající.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA