Posouzení požárního nebezpečí

Posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku obsahuje mimo jiné zhodnocení možností vzniku a šíření požáru, zhodnocení rizika ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru, popis možných následků požáru, návrhy na opatření k zajištění požární bezpečnosti a termíny jejich plnění, a další důležité informace stanovené Zákonem o PO.

Posouzení požárního nebezpečí jsou dle §6a Zákona o PO povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (s odborností dle §11, odst. 1 Zákona o PO) zpracovávat právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Zpracované posouzení požárního nebezpečí musí být předloženo orgánu státního požárního dozoru ke schválení PŘED započetím provozované činnosti.

Při jakékoli změně v rozsahu, charakteru nebo podmínkách provozované činnosti je nutné bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat státní požární dozor a dle jeho pokynů následně doplnit, přepracovat nebo zpracovat nové posouzení požárního nebezpečí.

Za věcnou a formální správnost posouzení požárního nebezpečí je zodpovědná osoba odborně způsobilá s odborností dle §11, odst. 1 Zákona o PO, která tuto dokumentaci zpracovávala. Opatření a lhůty uvedené ve schváleném posouzení požárního nebezpečí jsou právnické a podnikajcí fyzické osoby povinny plnit.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA