Kontroly hasicích přístrojů

Kontrola hasicích přístrojů se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicího přístroje. Kontrola musí být provedena:

  • - po každém použití
  • - vždy když vznikne jakákoli pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. mechanické poškození)
  • - nebo alespoň jedenkrát do roka.

Majitel hasicího přístroje by měl pravidelně alespoň jedenkrát měsíčně hasicí přístroj vizuálně zkontrolovat, zdali na první pohled nejsou na přístroji známky neprovozuschopnosti a přijde-li na nějakou pochybnost o provozuschopnosti přístroje, měl by nechat hasicí přístroj zkontrolovat revizním technikem.

Součástí kontroly hasicích přístrojů je také periodická zkouška, během které dochází k povrchové prohlídce nádoby, kontrole značení, prohlídce vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Periodická zkouška se provádí:

  • a) 1x za tři roky u hasicích přístrojů vodních s přísadou (vodní a pěnové)
  • b) 1x za pět let u ostatních hasicích přístrojů.

Roční kontrolu hasicího přístroje může vykonávat pouze osoba, která k tomuto úkonu má patřičná oprávnění - musí složit zkoušky v souladu s ČSN ISO 11602-2 a mít platný doklad ke kontrolám hasicích přístrojů. Periodickou zkoušku a jiné servisní zásahy na hasicích přístrojích může provádět pouze servisní organizace, která má příslušná oprávnění od výrobce hasicího přístroje. Provedení servisní činnosti na hasicím přístroji zpravidla zajišťuje kontrolor hasicího přístroje.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje plombou s číslem kontrolora a rokem, kdy kontrola byla provedena, dále kontrolním štítkem (kde je uvedena firma, jméno kontrola, výrobní číslo hasicího přístroje, měsíc a rok provedené kontroly, měsíc a rok následné kontroly a měsíc a rok následující periodické zkoušky) a protokolem o provedené kontrole hasicího přístroje (obsahuje údaje o firmě nebo jménu a sídle vlastníka nebo uživatele hasicího přístroje, adresu objektu, kde je hasicí přístroj umístěn, umístění, druh, označení výrobce, typové označení a výrobní číslo nádoby kontrolovaného hasicího přístroje, datum provedení kontroly, údaje o provozuschopnosti, údržbě či opravě hasicího přístroje a o jejím výsledku, prohlášení o provozuschopnosti a datum, jméno a příjmení a podpis osoby, která kontrolu provedla).

Při kontrole může být hasicí přístroj vyřazen z těchto důvodů:

  • a) HP je vadný a nelze jej předepsaným způsobem opravit
  • b) na HP nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
  • c) HP je starší 20 let (u sněhových 40 let).

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA