ÿeaPΔ Milan ZETEK - HESTIA, agentura požárně technických služeb

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob vzhledem k hasicícm přístrojům

Podle §5, odst. 1 písm. a) Zákona o PO má každá právnická a podnikající fyzická osoba povinnost "obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu". Hasicí přístroje jsou věcnými prostředky požární ochrany.

Dále vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci (dále jen Vyhláška) v §2, odst. 5 mluví o tom, že nebylo-li stanoveno množství, druhy a způsob vybavení prostor právnických a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními (např. v požárně bezpečnostním řešení stavby), nebo nelze-li toto prokázat, je nutné instalovat alespoň na každých započatých 200m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností nejméně 13A (pro prostory s rizikem požáru látek v pevném stavu) nebo přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností 70B (pro prostory s rizikem požáru hořlavých kapalných látek) - viz Třídy požárů.

Hasicí přístroj musí být dle §3 Vyhlášky umístěn na viditelném a volně přístupném místě, je-li to nezbytné, je možné hasicí přístroje umístit i na skryté místo, je však nutné, aby na přítomnost umístění hasicího přístroje upozorňovala příslušná požární značka umístěná na dobře viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v dostatečné blízkosti míst s nejvyšší pravděpodobností vzniku požárů. Druh a typ hasicího přístroje se určuje podle charakteru předpokládaného požáru a podle vyskytujících se hořlavých látek.

Hasicí přístroje se umísťují na svislou stavební konstrukci (zeď), popřípadě, umožňuje-li to daný hasicí přístroj, také na vodorovnou (podlaha). V takovém případě se musí hasicí přístroj zajistit proti pádu. V případě umístění hasicího přístroje na zeď musí být rukojeť tohoto přístroje nejvýše 1,5m nad podlahou. V dopravních prostředcích a strojích se hasicí přístroje umísťují tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje plombou, kontrolním štítkem a protokolem o provedené kontrole hasicího přístroje - blíže je tato problematika popsána v sekci Kontrola hasicích přístrojů.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA